ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop Technologies & Social Media For Health Communicator

Workshop Technologies & Social Media For Health Communicator
วันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ สสส. (MRT ลุมพินี)
เชิญภาคี สสส. เข้าร่วมอบรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาวะ” มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนางานด้านการสื่อสารด้านสุขภาวะ จากเครือข่ายภาคี สสส. และวิทยากร ร่วมเรียนรู้การพัฒนาแผนกลยุทธการสื่อสาร ผ่านเทคโนโลยีช่องทางต่างๆ และการสร้างสื่ออย่างง่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
FACEBOOK สื่อสารอย่างไรให้โดนกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้การผลิตสื่อ (content) แบบง่ายโดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางเทคนิค/กราฟฟิค และกลยุทธการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย โดย วิทยากรจาก ร้าน Big Te ผู้สร้าง content viral เกาะกระแสในเฟสบุค
LINE@ เจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วย LINE official account เรียนรู้การเจาะลึกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ โดยการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์กร และสร้างฐานสมาชิกผู้ติดตามให้เหนียวแน่น
MAILCHIMP ส่งสาส์นผ่านอีเมล์ให้ถึงใจกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคนิค email marketing เรียนรู้การจัดการสื่อสารจดหมายข่าวผ่านอีเมล์ สร้างรูปแบบมาตรฐานจดหมายด้วย template จัดการ list อีเมลเพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจนและรวดเร็ว
รับสมัครจำนวน 40 คน (วันนี้ – 23 มี.ค. 59)
ลงทะเบียนออนไลน์ : http://bit.ly/tech4communication
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เฟสบุ๊ค : Good Factory
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

Workshop Technologies & Social Media For Health Communicator

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น.

ณ สสส. (MRT ลุมพินี)

เชิญภาคี สสส. เข้าร่วมอบรม “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาวะ” มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนางานด้านการสื่อสารด้านสุขภาวะ จากเครือข่ายภาคี สสส. และวิทยากร ร่วมเรียนรู้การพัฒนาแผนกลยุทธการสื่อสาร ผ่านเทคโนโลยีช่องทางต่างๆ และการสร้างสื่ออย่างง่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ

FACEBOOK สื่อสารอย่างไรให้โดนกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้การผลิตสื่อ (content) แบบง่ายโดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางเทคนิค/กราฟฟิค และกลยุทธการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย โดย วิทยากรจาก ร้าน Big Te ผู้สร้าง content viral เกาะกระแสในเฟสบุค

LINE@ เจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วย LINE official account เรียนรู้การเจาะลึกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ โดยการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์กร และสร้างฐานสมาชิกผู้ติดตามให้เหนียวแน่น

MAILCHIMP ส่งสาส์นผ่านอีเมล์ให้ถึงใจกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคนิค email marketing เรียนรู้การจัดการสื่อสารจดหมายข่าวผ่านอีเมล์ สร้างรูปแบบมาตรฐานจดหมายด้วย template จัดการ list อีเมลเพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจนและรวดเร็ว

รับสมัครจำนวน 40 คน (วันนี้ – 23 มี.ค. 59)

ลงทะเบียนออนไลน์ : http://bit.ly/tech4communication

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เฟสบุ๊ค : Good Factory

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code