ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี
สำหรับการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในสำเนาประกาศ
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง
สามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ :
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 525, 0 2579 2288 ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์

และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นประจำทุกปี

สำหรับการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในสำเนาประกาศ

สามารถเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ :

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 525, 0 2579 2288 ในวันและเวลาราชการ

e-mail : [email protected]

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง

(สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (word)

(สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (pdf)

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานประดิษฐ์ (word)

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานประดิษฐ์ (pdf)

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย (word)

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย (pdf)

(สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์ (word)

(สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์ (pdf)

(สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดนักวิจัย

(สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดผลงานวิจัย

(สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์

(สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ