ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Shares:
QR Code :
QR Code