ขอนแก่นรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

ที่มา : เดลินิวส์


ขอนแก่นรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสจ.ขอนแก่นรณรงค์ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี


นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานในการจัดงานรณรงค์การกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตามแผนยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568  โดยมี ศ.สพญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ หัวหน้าโครงการอาหารปลอดภัย-ปลาปลอดพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 จ.ขอนแก่น ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอต่าง ๆ ใน จ.ขอนแก่น วิทยากร และผู้เข้าร่วมการรณรงค์เป็นจำนวนมากกว่า 200 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น


นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดียังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข ในการป้องกันและควบคุมโรคได้มีการดำเนินงานหลายรูปแบบ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ "กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี" สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานคือ ส่งเสริมกิจกรรม ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น และสนับสนุนสร้างเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างสุขนิสัยให้กับเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดปัญหาการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ และการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี


โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การสาธิตการแปรรูปอาหารและการปรุงอาหารจากเมนูปลาส้มปลอดภัย ปลาร้าปลอดพยาธิ ส้มตำปลอดพยาธิใบไม้ตับ และวิธีการขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Shares:
QR Code :
QR Code