ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส “เราสู้โมเดล”

ที่มา : แฟนเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand


ภาพประกอบจากแฟนเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand


ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล" และชุมชน ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสในพื้นที่ อ.โนนดินแดง และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้โมเดล" และชุมชน ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร


ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส


การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสฯ ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ในฐานะศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561


ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ อ.โนนดินแดง อ.ละหานทราย และข้างเคียง จำนวน 14 โรงเรียน 4 ชุมชน และ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเฝ้าระวังโภชนาการนักเรียน การบริหารอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch


ขยายเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส


ด้วยการสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จนทำให้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสฯ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน "เราสู้โมเดล" ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี มีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย สูงดี สมส่วน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการทำหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสแม่ข่ายในการประสานความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์

Shares:
QR Code :
QR Code