ขนส่งฯจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการรถรับส่งนร.

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ขนส่งฯจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยในการรับส่ง ทั้งการตรวจสอบรถ อุปกรณ์ภายนอกภายในและการป้องกันการหลงลืมนักเรียนไว้ในรถ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด


นางสุจิตรา  อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ และผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับพนักงานขับรถและบุคลากรที่เกี่ยวช้อง เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอุบัติเหตุการจราจร ความไม่มั่นคงปลอดภัยของรถ ความประมาทพลั้งเผลอของผู้ขับขี่หรือผู้ดูแล เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของชาติ


สำหรับการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนและรถโรงเรียน ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ตัวอย่างวิธีการขับรถอย่างมีมารยาทเพื่อความปลอดภัย  การสังเกต ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ขับขี่ ผู้ดูแล รถรับส่งนักเรียน การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ยังเพิ่มเติมขั้นตอนการการดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ รอบคอบ พร้อมกระตุ้นเตือนให้เกิดผลในการปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาทรวมทั้งความหลงลืมที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การขั้นตอนการรับนักเรียนออกจากบ้าน ส่งสถานศึกษา จนกระทั่งรับกลับจากสถานศึกษาส่งกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code