ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก

นายกฯ หวังแก้ปัญหาสังคม-ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

                                                                                                     

ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก

           นายธีระ สลักเพชร รมว.   วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 15 ม.ค. วธ.ได้จัดประชุมสัมมนาทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษ เรื่องทิศทางประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรม

             ในส่วนของ วธ.นั้น จะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีให้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานวัฒนธรรมด้านต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสังคม ดังนี้ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี ที่มีนายกฯเป็นประธานคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะขณะนี้เด็กและเยาวชนบริโภคสื่อแบบผิดจำนวนมาก 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้แข่งขันในระดับเวทีสากล เพื่อนำความเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย สู่สายตาชาวโลก

                3. ปัญหาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร ที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก 5. การบูรณะแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบใหม่ และอยู่ระหว่างการขุดค้น ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

         

          นายธีระกล่าวต่อว่า เรื่องสำคัญที่นายกฯหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในการมอบหมายงาน 18 รัฐมนตรีที่ดูแลปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกตัวอย่างการใช้ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พัฒนาชุมชนให้เข้าถึงบ้าน วัด โรงเรียน และสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมนั้น วธ.จะนำเสนอแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้นายกฯรับทราบด้วย ซึ่งจะขยายศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปยังทุกตำบลและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สภาวัฒนธรรมตำบล ชุมชน เห็นความสำคัญและสนับสนุนศูนย์ดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต พัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่ ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้

               อย่างไรก็ตาม ตนจะไม่พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในเชิงปริมาณ แต่จะเน้นพัฒนาคุณภาพ และสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง  และอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจคำว่า  ทุนทางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะสำนักงบประมาณต้องเห็นว่าวิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update 15-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code