ก.แรงงาน ฝึก บัณฑิตว่างงาน ฟรี! ทุกสาขา

ที่มา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ก.แรงงาน ฝึก บัณฑิตว่างงาน ฟรี! ทุกสาขา thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงาน มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน


นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายช่วยเหลือกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีที่ยังว่างงานกว่า 1.7 แสนคน เพื่อให้มีงานทำ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ขึ้นภายใต้แนวคิด "ประชารัฐ ร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ" โดยเน้นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ว่างงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้มีงานทำ มีรายได้ ตรงกับความต้องการ และความสามารถของตนเอง ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงตำแหน่งงานว่าง มีโอกาสในการพัฒนาทักษะอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังช่วยให้มีหลักประกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีประกันสังคม และสวัสดิการตามกฎหมาย ซึ่งทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ กพร. ได้จัดหลักสูตรการฝึกเพื่อรองรับบัณฑิตกลุ่มนี้กว่า 20 หลักสูตร ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะด้าน IT กลุ่มทักษะด้านภาษา และกลุ่มทักษะเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นทางเลือกในการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น


ล่าสุดได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายดำเนินการ 500 คน แบ่งการฝึกเป็น 10 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการงานอาคาร หมู่บ้านจัดสรร หน้าที่ของผู้จัดการอาคาร งานวิศกรรม นิติกรรม


การบัญชีการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การควบคุมคุณภาพ ระบบฐานข้อมูล หลังจากจบการฝึกอบรมแล้วมีงานรองรับ อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 15,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน โดยมีสถานประกอบกิจการในเครือของสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร มีตำแหน่งงานต่างๆ รองรับ อาทิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านฝ่ายอาคารชุด เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น


"ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กพร.จะเปิดฝึกในรุ่นต่อๆ ไปอีก ย้ำ ! ฟรีทุกรุ่น และจะขยายพื้นที่การฝึกอบรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://eit.dsd.go.th/~skill/index.php หรือ สอบถามได้ที่ วิทยาลัยการแรงงาน 0-2245-4317 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0-2390-0261-5 หรือ โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดี กพร. กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code