ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย

ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย thaihealth


สคอ. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand)


17 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.อู่ทองนอก กทม. สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัยในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน และจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว “การจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand) ประเด็น “ส่วนร่วมชุมชน : ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย” ณ จังหวัดน่าน โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนปลอดภัย ร่วมแถลงข่าว  ในฐานะคณะทำงานการจัดประชุมได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน


จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 1/2557 เห็นชอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน ในฐานะเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 316 ในการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน หัวข้อการประชุมครอบคลุม 13 เรื่อง เช่น ชุมชนปลอดภัย ความปลอดภัยในเด็ก ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ เป็นต้น พร้อมการศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องงานความปลอดภัย ชุมชน และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน


ชุมชนปลอดภัย เป็นนโยบายที่สำคัญมากในประเทศไทย รัฐบาลจะใช้นโยบายชุมชนปลอดภัยแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยหลายๆ เรื่องในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การใช้แรงงานเด็ก ความไม่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัญหาโลกาภิวัตน์ การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการประชุมระดับโลกที่ประกาศการไม่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างการจัดประชุมและงานเลี้ยงตลอดการประชุม ถือเป็นต้นแบบที่สามารถนำเป็นจุดเริ่มต้นหนุนเสริมให้เกิดชุมชนปลอดภัย และใกล้ช่วงวันลอยกระทงประเพณีงานของไทย ขอให้ร่วมรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณี ไม่เล่นประทัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code