‘ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ’

ที่มา : ข่าวท้องถิ่น


ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก


'ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ' thaihealth


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่ 2 "ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" ในโครงการ พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2


จัดโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ "เสริมสร้างพลังพลเมืองของเด็กและเยาวชน โดยการเรียนรู้ท้องถิ่นและภูมิสังคมผ่านกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อยกระดับความรู้ในการจัดการท้องถิ่น" มุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคม สร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) มีบทบาทในการดูแลตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในอนาคต


โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง สานปณิธานตามรอยพ่อ ประกอบด้วย เรียงความจากเยาวชน กิจกรรมวาดภาพระบายสี และถ่ายภาพสื่อความหมาย "สำนึกพลเมือง" / การแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม อย่างการแสดงโขน และการขับเสภา /การแสดงในสวนของน้องๆเยาวชน เช่น ละครใบ้ กิจกรรมรำลึกพ่อ ละครเงา /เวทีสะท้อนมุมมอง ใน หัวข้อ "การเรียนรู้นอกห้องเรียน…เส้นทางสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ" รวมถึงกิจกรรม "World cafe" เพื่อเยี่ยมชมผลงานของน้องๆ จาก 5 กลุ่มประเด็น 24 โครงการ รวมกันกว่า 100 คน ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และห้องประชุมกนกรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com

Shares:
QR Code :
QR Code