‘ก่อน 15 ไม่ขี่’ ลดอัตราตาย-เจ็บ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟนเพจก่อน15ไม่ขี่


'ก่อน 15 ไม่ขี่' ลดอัตราตาย-เจ็บ thaihealth


อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุ 10 – 14 ปี สาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือ รถจักรยานยนต์ก่อนวัย ซึ่งกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ แต่กฎระเบียบ นี้ถูกละเลยจากสังคม ซึ่งหากเด็กกลุ่มอายุ 10-14 ปี ปฏิบัติตามกฎหมายคือ ไม่ขับขี่ก็จะลดการตายของเด็กวัยดังกล่าวถึงร้อยละ 65


ในปี พ.ศ. 2559- 2560 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยม ศึกษา และประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 79 แห่ง ดำเนินงานโครงการ เด็ก don't drive : 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ "ก่อน 15 ไม่ขี่" เพื่อมุ่งเน้นลดการขับขี่รถมอเตอร์ ไซค์ ไป-กลับโรงเรียน ในกลุ่มนักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปี ผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่มอเตอร์ไซค์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 59 และเกิดโรงเรียนต้นแบบโครงการ "ก่อน 15 ไม่ขี่" หลายแห่ง เช่น โรงเรียนหนองขอนวิทยา ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้ดำเนินงานโครงการ ต่ำกว่า 15 ปี เลิกขี่ เลิกคิด คืนชีวิตให้สังคม สามารถลดจำนวน การขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป-กลับโรงเรียนในกลุ่มนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีลดลงได้จากเดิม 15 ราย เหลือ 0 ราย อีกทั้งโครงการฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประกวดผลงานวิชาการประเภทเยาวชน งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 จากความมุ่งมั่นและผลงานที่ดีเด่นจึงต้องยอมรับว่าโรงเรียนหนองขอนวิทยา เป็นต้นแบบอันควรค่าแก่การถ่ายทอดวิธีการดำเนินโครงการ "ก่อน 15 ไม่ขี่" แก่โรงเรียนอีกมากมายที่ประสบปัญหามีเด็กนักเรียนขับขี่มอเตอร์ไซค์


ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และ สสส. จึงได้จัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการ "ก่อน 15 ไม่ขี่" ขึ้นที่ โรงเรียนหนองขอนวิทยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน จากโรงเรียน 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเพื่อนำความรู้และตัวอย่างกิจกรรมกลับไปดำเนินการยังโรงเรียนต่อไป


นายวิสันต์ อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการ "ก่อน 15 ไม่ขี่" ได้ตระหนักถึงคุณภาพของนักเรียนว่า ทำอย่างไรที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจ แม้ว่าส่วนหนึ่งจะฝืนความรู้สึกของวัยรุ่น แต่ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายก็มีรองรับว่าห้ามอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้มีใบขับขี่ได้ จึงสร้างเครือข่ายทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนว่า ต่อไปนี้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี นอกจากจะมีกฎหมายบังคับแล้วโรงเรียนยังขอความร่วมมือว่านักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้นั่งรถประจำหมู่บ้านมาเรียนหนังสือซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี ตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายซึ่งมีทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแรงสำคัญของการสนับสนุนส่วนนี้นอกจากนี้ยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดี ซึ่งหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code