กุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่

จากผลสำรวจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2552 ของกรมอนามัย ที่พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ 20 โครงการสานพลังเครือข่ายกุฉินารายณ์อ่านยกกำลังสุข


กุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่ thaihealthกุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่ thaihealth


ปี 2 โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัว ตำบลเหล่าใหญ่ พบว่า เครื่องมือที่สามารถพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านของเด็กได้ดีคือ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสื่อที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ หนังสือและการอ่านซึ่งหากในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญ เพราะโครงสร้างต่างๆ ของสมองกำลังพัฒนาสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หากไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างถูกต้อง เซลล์ที่เชื่อมต่อระหว่างสมองก็จะหายไป วงจรการเรียนรู้ในสมองของเด็กอาจเกิดปัญหาตามมา


แต่จากการทำงานของโครงการพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เช่น คิดว่าเด็กยังเล็กเกินกว่าจะสอนอะไรได้ มีการปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์โดยไม่จำกัดเวลาให้เหมาะสม ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่พบว่า ยิ่งให้เด็กดูโทรทัศน์มากเท่าใด ก็ยิ่งมีผลทำให้เด็กเรียนรู้การพูดได้ช้าลงเท่านั้น อีกทั้งการดูการ์ตูนซึ่งมีภาพเคลื่อนไหวรวดเร็ว ทำให้เด็กมีสมาธิสั้นลง แนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมพัฒนาการให้เด็กได้อย่างรอบด้านคือ การอ่านหนังสือ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ตั้งแต่ปฐมวัย


กุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่ thaihealthกุฉินารายณ์ยกกำลังสุข รักการอ่านเต็มพื้นที่ thaihealth


ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัว ตำบลเหล่าใหญ่ และภาคีเครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายฐานการรับรู้และการเรียนรู้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบครัว ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตระหนักและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะเด็กและชุมชน  และหนุนให้ใช้การอ่านเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชุมชน อาทิ อบรมแกนนำครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ระดมหนังสือเพื่อหนุนเสริมและเปิดพื้นที่การอ่านในชุมชน สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการอ่าน จึงนำมาซึ่งความร่วมมือกันในการจัดงาน “มหกรรมยกกำลังสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านกุฉินารายณ์ ตอน พื้นที่ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอกุฉินารายณ์ ประจำปี 2558” วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลสมเด็ดพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ เวทีเสวนา “วาดฝัน วาดอนาคต กุฉินารายณ์ อำเภอรักการอ่าน” , การแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่าน ฯลฯ


 


 


ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัมนธรรมการอ่าน 

Shares:
QR Code :
QR Code