กีฬา สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชน

featured

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตสาทร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร กำหนดจัดกิจกรรมคืนความสุขให้แก่ประชาชน “กีฬา สร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้ชุมชน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสร้างความปรองดอง ความสามัคคี และคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวที และการบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/iJV0ZW

Shares:
QR Code :
QR Code