กีฬาเรือยาว…มรดกวัฒนธรรมต้องไม่ดื่มเหล้า


“น้ำคือชีวิต” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำต่อสรรพชีวิตสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็ไม่อาจปฏิเสธความสำคัญของน้ำไปได้ แม้ในหลายเหตุการณ์อันเลวร้ายโศกนาฏกรรมจะเกิดจากน้ำก็ตาม


คนไทย” มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับ”สายน้ำ”และ”ธรรมชาติ” การสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างชุมชนแต่โบราณกาล จะเลือกทำเลที่มี แม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำ เป็นสำคัญเพราะอะไรอย่างแรกเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สำคัญต่อมาคือการสัญจร สมัยโบราณการสัญจรไม่มีถนนจึงใช้ทางน้ำ


การสัญจรใช้”เรือ” เป็นพาหนะหลักไม่ใช่ว่ายน้ำข้ามคลองไปมาหากันแน่นอน ในสังคมนับแต่โบราณมาน้ำจึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในฤดูกาลต่างๆอย่างเช่นประเพณีแข่งเรือ เป็นต้น เป็นกุศโลบายของคนโบราณถึงการหาโอกาสออกกำลังกายแล้วยังก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นการพักผ่อนพบปะสังสรรค์ของคนในหมู่บ้านต่างบ้าน ถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำถือเป็นประเพณีกีฬาที่มีการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับลุ่มน้ำจวบจนวันนี้


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), แผนพัฒนาองค์ความรู้และนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนเรือยาวประเพณี โดยใช้เทคนิคการพายเรือและวิทยาศาสตร์การกีฬาในงานแข่งเรือยาวปลอดเหล้าเบียร์ที่จะมาถึงในฤดูกาลแข่งขันในปี 2554


นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการกลุ่มงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ในงานประเพณี กล่าวว่า จากที่ สสส. ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนเรือยาวโดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ทางสังคมถือเป็นอีกความก้าวหน้าโดยนำการกีฬาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ในมุมของการดูแลสุขภาพ หากการบูรณาการพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งในแง่การส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย การฟื้นคืนคุณค่างานบุญประเพณีที่ดีงาม จะสามารถก่อให้เกิดพลังใหญ่ในการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าที่ส่งต่อความดีงามในอนาคตหลักสูตรดังกล่าวซึ่งมีการจัดขึ้นมาสองครั้งแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากนาย


สุริยกรณ์ สวรรค์ตรานนท์ ผู้ฝึกซ้อมทีมเรือแม่ย่าคำไหล จ.อุบลราชธานี เผยว่าถ้าอยากเป็นนักกีฬาที่ดีต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะอบายมุขเหล่านี้จะเข้าไปบั่นทอนสุขภาพ ทำให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมถอย หมดแรง แรงตกซ้อมไม่อึด ควรจะต้องหมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อมให้มากที่สำคัญ ต้องรักษาสุขภาพกาย ใจ ให้แข็งแรงและต้องฝึกซ้อม เพื่อตัวเอง และจะนำเทคนิคที่ได้รับรวมถึงหลักจิตวิทยาไปใช้ในทีมต่อไป


อย่างไรก็ดีนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ผู้จัดการกลุ่มงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจ แอลกอฮอล์ในงานประเพณียืนยันทิ้งท้ายว่า ทาง สสส. จะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมครั้งที่ 3 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ โดยร่วมกับเทศบาลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักกีฬาแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำมูล ได้ศึกษาเกี่ยวกับนำเทคนิคการพายเรือตลอดจนการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาดังกล่าวมาใช้ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีอย่างถูกวิธีโดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งเพื่อฟิตร่างกาย ในการฝึกซ้อม ในช่วงก่อนฤดูการแข่งขันในปี 2554 นี้


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

Shares:
QR Code :
QR Code