กีฬาพื้นบ้าน…ธงชัยเหนือ ปลุกจิตสำนึก “งดเหล้า เข้าพรรษา”

“กีฬา” มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่อำนวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ “กีฬาพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม ร้อยดวงใจ นักเรียน-ประชาชน ตำบลธงชัยเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556” ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม โดย นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย นายวัฒนศักดิ์ นันตสินธุ์ ครูโรงเรียนแหลมรวกบำรุง และโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดขึ้นที่ สนามกีฬาโรงเรียนแหลมรวกบำรุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรม ครู นักเรียน ชาวบ้าน ประมาณ 500 คน นอกจากมีการแข่งกีฬาพื้นบ้านแล้ว ยังได้เดินรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข และรณรงค์ “งดเหล้า เข้าพรรษา” ทั้งนี้ได้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 1.ชักเย่อ 2.วิ่งเปี้ยวลูกโป่งน้ำ 3.วิ่งสามคน สี่ขา 4.เดินก๊อบแก๊บ (กะลา) 5.เรือบก 6.วิ่งกระสอบ 7.เดินโถกเถก 8.ปิดตาตีหม้อ 9.ขี่ม้าส่งเมือง 10.ตีกอล์ฟคนจน (ทอยแก่น)

ทั้งนี้ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 2.โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 3.โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 4.โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 5.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

นายวัฒนศักดิ์ นันตสินธุ์ ครูโรงเรียนแหลมรวกบำรุง ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนตำบลธงชัยเหนือ กล่าวถึงการจัดงานโครงการ “กีฬาพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม ร้อยดวงใจ นักเรียน-ประชาชน ตำบลธงชัยเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556” นอกจากนี้กีฬาจะพัฒนาคนในชาติให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและประเทศชาติต้องอาศัยการกีฬาเป็นสื่อสำคัญ การกีฬาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยถ้วนหน้า

“กีฬาพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม ร้อยดวงใจ นักเรียน-ประชาชน ตำบลธงชัยเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556” เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลธงชัยเหนือ รู้จักการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายของประชาชนในพื้นที่ตำบลธงชัยเหนือ เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และรู้จักการวางแผนร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ในตำบลธงชัยเหนือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เข้าร่วมแข่งขันได้เล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข รณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด เลิกดื่มของมึนเมา เลิกเหล้าเข้าพรรษา โดยได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชน ครู อาจารย์ของโรงเรียนต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ และนายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ได้สนับสนุนความรู้การรณรงค์ปลอดอบายมุข ทั้งโปสเตอร์ไวนิล อาทิ “ให้เหล้า=แช่ง” “เขตปลอดบุหรี่และเหล้า” “งานบุญปลอดเหล้า-กุศลแรง” “เลี้ยงเหล้าในงานบุญ=บาป”

 

 

ที่มา :  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code