กินเจ New Normal ป้องกันโควิด

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


กินเจ New Normal ป้องกันโควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เทศกาลกินเจปีนี้ ต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ยังคงการสืบสานประเพณีเอาไว้เช่นเดิม


นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงได้มีคำแนะนำในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง สำหรับศาลเจ้าโรงทาน ผู้ประกอบการ และผู้บริจาคอาหาร จะต้องติดป้ายความรู้คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 กับพนักงานในศาลเจ้า ผู้ประกอบการและผู้บริจาคอาหาร นอกจากนี้ผู้เข้ามาในศาลเจ้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 


จัดให้มีจุดบริการล้างมือ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เช่น ประตูทางเข้าศาล โรงทาน ห้องสุขาและบริเวณจุดคิดเงิน เพื่อให้บริการกับผู้บริโภคโรงทาน ร้านอาหารต้องจัดระบบคิว รับปิ่นโตและคิวซื้ออาหาร ตามรอบระยะเวลาที่เหลื่อมล้ำ ที่ศาลเจ้าโรงทานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความแออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน


ศาลเจ้าจะต้องจัดให้มีมาตรการในการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด สำหรับผู้ที่จะเข้ามาในศาลเจ้า ก่อนเข้ามาในโรงทาน และร้านอาหาร โดยติดสัญลักษณ์การคัดกรองผ่าน จัดให้มีการลงทะเบียนควบคุมทางเข้า-ออก เข้ามาในศาลเจ้า โดยให้สแกน Application ไทยชนะ หรือให้ลงทะเบียนด้วยการเขียนชื่อสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ในสมุดบันทึกการลงทะเบียนเข้า-ออก


ทั้งนี้ โรงทานร้านอาหารต้องเพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน ที่ประกอบอาหาร พนักงานทำความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ ขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดสิ่งของที่ต้องใช้บ่อยๆ จะได้จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากสม่ำเสมอ


เช่น โต๊ะอาหารที่จับประตูด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% อย่างน้อย 1-2 ครั้ง มีการจัดตั้งจุดแยกขยะ และเก็บขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย กระดาษชำระที่ผ่านการเช็ดปาก ควรสวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาว เก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด


สำหรับโรงทานและร้านอาหารที่มีคนทำงานหนาแน่น ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าทำงาน หากป่วยควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหากมีอาการป่วยรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์

Shares:
QR Code :
QR Code