กิจกรรม “WHO-SEARO ProLead Field Visit to ThaiHealth”

featured

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้จัดกิจต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน “WHO-SEARO ProLead Field Visit to ThaiHealth” โดยมีประเทศที่เข้าร่วมจำนวน 5 ประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ได้พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code