กิจกรรม รัฐสภาไทย สานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 10 ม.ค. 67 ณ อาคารรัฐสภา สัปปายะสถาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน (WHO-Country Cooperation Strategy for Road Safety) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมควบคุมโรค มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “รัฐสภาไทย…สานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคนโยบาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=354216

Shares:
QR Code :
QR Code