กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน/ นักศึกษาในช่วงปิดเทอม

จากผลสำรวจภาคสนามเรื่อง “การใช้เวลาว่างช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียนนักศึกษา” ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักเรียน/นักศึกษาอายุระหว่าง 15 – 24 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,189 ตัวอย่าง ซึ่งได้ดำเนินโครงการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม -เมษายน 2548 ที่ผ่านมาพบว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำในช่วงปิดเทอมของนักเรียน / นักศึกษาอายุระหว่าง 15-24 ปี ใน 3 อันดับแรก คือ ติดตามข่าวสารประจำวัน (ร้อยละ 95.3)  ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว / ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 90.2)   และเล่นกีฬา (ร้อยละ 88.4) ตามลำดับ


กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน/ นักศึกษาในช่วงปิดเทอม


กิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์


และจากผลสำรวจในโครงการเดียวกันพบว่ากิจกรรมไม่สร้างสรรค์ที่นักเรียน/นักศึกษาทำในช่วงปิดเทอม 3 อันดับแรก ได้แก่ ใช้อินเตอร์เนตเพื่อดูภาพโป๊เปลือย (ร้อยละ 53.8) ดูวีดีโอ /ดีวีดี / ซีดีเอ็กซ์ (ร้อยละ 41.5) และมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รัก (ร้อยละ 29.1) การดื่มเหล้า เบียร์ไวน์ (ร้อยละ 18.3) และการคิดจะทำลายข้าวของและทำร้ายตัวเอง


กิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์


 


ที่มา : โครงการสำรวจการใช้เวลาว่างช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียนนักศึกษา : กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 15-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา เมษายน 2548 

Shares:
QR Code :
QR Code