“กิจกรรมออกมาเล่น” (Active Play)

featured

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา กองทุนสนับสนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมออกมาเล่น (Active Play) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนและครอบครัวในช่วงปิดเทอม โดยมีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย มีการใช้การคิดวิเคราะห์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย บนพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) หรือการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ และการทำงานของสมองตามธรรมชาติที่ใช้ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของสมองมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้

Shares:
QR Code :
QR Code