กิจกรรมอบรมบ่มเสียง : Voice Training

featured

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาศรมสุขภาวะ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดกิจกรรมอบรมบ่มเสียง : Voice Training ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Voice Training คือ กระบวนการฝึกการฟัง และการเปล่งเสียง จะสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจตนเองและโลก ผ่านประสบการณ์การฟังให้ได้ยิน จากการฟังทั้งเสียงจากภายในรวมไปถึงท่วงทำนองของโลก เป็นการเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยการใช้หูและใช้ใจลองฟังแล้วทำเสียงเลียนแบบ โดยสร้างเสียงจากร่างกาย การเปล่งเสียงที่หลากหลาย รวมถึงการร้องเป็นทำนองอย่างง่ายๆ

Shares:
QR Code :
QR Code