กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ

ที่มา : เว็บไซต์ cclickthailand.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ cclickthailand.com


กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ thaihealth


จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ


สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ ในหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท (ขอนแก่น) โดยมีครูโจ๊ก ณัฏเมธร์ ดุลคณิต และครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ เป็นวิทยากร


กิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกว่า 50 คน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์และเท่าทันสื่อ ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมคนค้นฅน ค้นหาอัตลักษณ์ตัวเอง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์กับเพื่อนๆ กิจกรรมบันไดงูที่ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อในกรณีต่างๆ กิจกรรม what’s news? แยกแยะข่าวระหว่าง -บุคคล Private (ส่วนตัว) -บุคคล Public (สาธารณะ) -ประเด็น Private (ส่วนตัว) และประเด็น Public (สาธารณะ) และกิจกรรมถอดบทเรียนนักข่าวพลเมืองเพื่อให้นักศึกษาปรับ-สร้างคุณค่าในเนื้อหางานที่ต้องการสื่อสารมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code