กิจกรรมจากใจสู่ใจ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

featured

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ในกิจกรรม วันจากใจสู่ใจ : คุณค่า ความสุข และพลังภายในที่แท้จริง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 1.ปฏิรูปเรือนจำ ปรับเปลี่ยนจากสถาบันเพื่อการลงโทษ เป็นชุมชนแห่งความห่วงใย 2.คืนชีวิตให้ชีวิต เน้นกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่เผชิญภาวะซับซ้อนและเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ฯลฯ และ 3.โครงการจากใจสู่ใจฯ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สัมผัสถึงคุณค่า และพลังภายในที่แท้จริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/V35aWp

Shares:
QR Code :
QR Code