กิจกรรมการส่งมอบกระเป๋า “Healthy Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”

featured

วันที่ 28 มกราคม 2559 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ“เครือข่ายสร้างปัญญา”ที่ผ่านมา สสส.ได้ผลิตสื่อองค์ความรู้สุขภาวะหลากรูปแบบ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วีซีดี มุ่งให้นำความรู้จากสื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาวะ ศูนย์เรียนรู้ฯ จึงจัดกิจกรรม “เครือข่ายสร้างปัญญา” ผลิตสื่อบรรจุหนังสือดีในกระเป๋าเดินทาง ทำหน้าที่เสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่เรียกว่า Healthy Book มอบให้กับห้องเครือข่ายห้องสมุด จำนวน 30 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดสถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1Suy4le

Shares:
QR Code :
QR Code