กำหนดมาตรการ แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดมีมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในกลุ่มมารดาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และต่ำกว่า 15 ปี โดยในระดับภาค พบว่าสถานการณ์การคลอดบุตรของมารดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสูงถึงร้อยละ 16 ส่วนระดับจังหวัด จังหวัดที่มีสถานการณ์รุนแรงโดยมีอัตราการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นสูงเกินกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม กำแพงเพชร ตาก และอุทัยธานี

นาย สมชาย กล่าวถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ว่า สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พัฒนากลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้น สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสูง รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและได้จัดทำโครงการเปิดฝึกอบรมครอบครัวมือใหม่สำหรับครอบครัว คู่สมรส และผู้ที่กำลังจะแต่งงาน เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความอบอุ่นเข้มแข็ง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้โลกไร้พรมแดน การแพร่ระบาดของสื่อลามกและยาเสพติด ความฟุ้งเฟ้อและวัตถุนิยมของเด็กและเยาวชน โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงพ่อ แม่ ลูก ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวที่ทำให้ พ่อแม่มีเวลาให้กับครอบครัวและลูกน้อยลงจนไม่สามารถเป็นแบบอย่าง อบรม ดูแล และให้ค่าปรึกษาแก่ลูกวัยรุ่นที่ก่าลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากอิทธิพล การป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน เอกชน และภาครัฐ ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง จริงใจ และเสียสละ เพื่อให้เด็กไทยเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้ในอนาคต

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code