การใช้เวลาหน้าจอมากไป ส่งผลกระทบกับเด็กอย่างไร

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

แฟ้มภาพ

                    การใช้เวลาหน้าจอส่งผลกระทบหลายด้านต่อสุขภาพเด็ก ผลการศึกษาและการวิจัยพบว่า การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ส่งผลเสียต่อพัฒนาการในวัยเด็ก สุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาทางสังคมของเด็ก

1. พัฒนาการแรกเริ่มของเด็ก

ลูกพูดช้า เด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่ได้เล่นของเล่นแบบสร้างสรรค์ และคุ้นชินกับกิจกรรมบนหน้าจอมากไป จะมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาช้าลงอย่างเห็นได้ชัด

อุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทำให้เด็กขาดพัฒนาการด้านการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ เด็กก่อนวัยเรียนที่ดูหน้าจอมากเกินไปกว่าการเล่นตามปกติ มีแนวโน้มการมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์น้อยลง

2. ด้านร่างกาย

สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เด็กที่ดูหน้าจอมากเกินไปในช่วงปีแรก ๆ ของวัยเด็ก จะมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน เนื่องจาก ตาดู ปากกิน ร่างกายนอน ไม่มีการขยับตัว จึงเสี่ยงโรคอ้วนได้ง่าย

กระทบการเรียน การใช้เวลาหน้าจอ 4 ชั่วโมงต่อวัน อาจส่งผลเสียต่อการเรียนของเด็กและยังส่งผลกระทบด้านกายภาพตามมา เช่น ความเมื่อล้าของนิ้ว คอ หลัง และข้อมือ นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา

นอนหลับไม่สนิท การใช้หน้าจอมากไปส่งผลให้คุณภาพการนอนแย่ลง นอนหลับไม่เต็มที่ และหลับไม่สนิท ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก

3. จิตวิทยาทางสังคมของเด็ก

ขาดความสัมพันธ์กับผู้คน ทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวน้อยลง หากปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เด็กจะมีปัญหาการแยกตัวออกจากสังคม

พฤติกรรมก้าวร้าว มีอาการหงุดหงิด ก้าวร้าว เหตุจากไม่ได้ดั่งใจ หรือโดนขัดใจ

Shares:
QR Code :
QR Code