การแถลงข่าว ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยปีใหม่ 2561

featured

ภาพบรรยากาศ การแถลงข่าว“ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ” กลับบ้านปลอดภัยปีใหม่ 2561 โดย สานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code