การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

จากข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผน จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยให้ภาคีและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ในการนี้ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) ซึ่งรับผิดชอบการสร้างเสริมสุขภาพทางจิต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา ด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ ได้จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมควอทย์ โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีภาคี (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เข้าระดมสมองเพื่อจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2563

Shares:
QR Code :
QR Code