การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2564

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

การวางแผนยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแผนหลักระยะ 3 ปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปี ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการทำงาน การจัดสรรทรัพยากรตั้งแต่ระดับแผนลงไปสู่แผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการต่างๆ และการเลือกแนวทางการทำงานที่เหมาะสม

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2564

โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนงานต่างๆ จึงต้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อ ดังนี้

1)  หลักการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2) หลักการแสดงความรับผิดชอบต่อผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดทำแผนหลักระยะ 3  ปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพยึดมั่นในหลักการความรับผิดชอบต่อผลงาน ส่วนงาน

3) หลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ  แผนหลักระยะ 3 ปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

4) หลักความโปร่งใส เพื่อให้การจัดทำแผนหลักระยะ 3 ปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างโปร่งใส

5) หลักนิติธรรม เพื่อให้การจัดทำแผนหลักระยะ 3 ปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปตามหลักนิติธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีอยู่

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2564การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2564

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมุขภาพ (สสส.) ยังคงยึดหลักการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยได้มีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวแสดงถึงการที่ สสส. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ สสส. ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

โดยในการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับองค์กร สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการของผู้บริหาร(Management Workshop) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนหลัก ทิศทาง 10 ปี ของ สสส. และให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กรอบนโยบาย ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ความสาคัญ และคำนึงถึงสถานการณ์ด้านสุขภาวะที่มีความเป็นพลวัตรสูงที่จะกระทบต่อการดำเนินงานของ สสส. ทั้งในแผนการดำเนินงานปัจจุบันและในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนนักวิชาการ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2564การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2564

สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานในระดับสำนัก ตัวอย่างการจัดทำแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยมีการนำเสนอทบทวนสถานการณ์ของปัญหา และผลการดำเนินงานที่สำคัญ จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอเพื่อพัฒนาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2564 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Shares:
QR Code :
QR Code