`การอ่าน`…สร้างสะพานสู่อนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพโดย สสส.


'การอ่าน'...สร้างสะพานสู่อนาคต thaihealth


"การอ่าน" คือ สะพานที่จะเชื่อมต่อไปสู่ประตูแห่งความรู้ ดังนั้น การสร้างสังคมแห่งการอ่าน คือ การลงทุนเพื่ออนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิต ในวันข้างหน้า


เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับกรมการปกครองท้องถิ่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และเครือข่ายส่งเสริม การอ่านทั่วประเทศ จัดงานเปิดตัวเครือข่าย READ for Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยฐานพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17


`การอ่าน`...สร้างสะพานสู่อนาคต thaihealth


คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ให้ความเห็นว่า "การอ่าน" เป็นเครื่องมือและหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปคนให้มีปัญญา เพราะหากไม่มีปัญญาจะไม่มีโอกาสเข้าถึงสุขภาวะหรือเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำเรื่องเสื่อมประสิทธิภาพด้วยตนเอง จึงเกิดเป็นการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผลักดันเรื่องส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงในระดับตำบล โดยการปลูกฝังในการอ่านจะถือเป็นอิฐก้อนแรกของการวางรากฐานกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด และการฟูมฟักให้เกิดการอ่านในเด็กปฐมวัยจะช่วยเสริมสร้างความเกื้อกูล เมตตา เข้าใจตนเอง เห็นศักยภาพและคุณภาพของตนเองและผู้อื่น ที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์


`การอ่าน`...สร้างสะพานสู่อนาคต thaihealth


คุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ข้อมูลความรู้ที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นตัวอักษร ไม่ว่าจะในหนังสือหรือในอินเตอร์เนต "การอ่าน" คือกุญแจสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละสาขา เพราะการอ่านช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้ ซึ่งการอ่านไม่จำเป็นต้องทำได้แต่แรกเกิด แต่ญาติพี่น้องต้องทำตัวเป็นต้นแบบ เป็นผู้ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านผ่านการอ่านให้ฟัง


`การอ่าน`...สร้างสะพานสู่อนาคต thaihealth


คุณนรรถฐิยา ผลขาว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอขณะทำงานว่า ตนได้ไปเยี่ยมครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นใบ้ และกังวลว่าลูกของตนจะไม่สามารถพูดได้เพราะไม่สามารถสอนวิธีการพูด การอ่านออกเสียงได้ แต่ด้วยความช่วยเหลือของญาติ พี่น้อง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ผลัดเวียนกันมาช่วยเหลือ ช่วยอ่านหนังสือให้ฟังทำให้เด็กคนนี้เติบโตและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ อ่านออกเขียนได้ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลากหลายครอบครัวที่สามารถข้ามขีดจำกัดอุปสรรคทางกายภาพไปได้


`การอ่าน`...สร้างสะพานสู่อนาคต thaihealth


สุดท้าย คุณสุชาดา สหัสกุล นายก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวสรุปว่า การจัดกิจกรรม "READ for Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ" มีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอ่าน ปฏิรูปการเรียนรู้ และหวังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้กับประชาชนมากที่สุดที่ได้ทำงานสร้างเสริมและสนับสนุนการอ่านในชุมชนของตน งานในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อมอบธงเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเพื่อให้เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป


"การอ่าน" ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝัง เพื่อการขยายต่อเมื่อเติบโตขึ้น โดยพ่อแม่จะเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดในการจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ผู้ปกครอง ไม่สามารถเป็นต้นแบบได้ ดังนั้นการ ช่วยเหลือของชุมชนจึงเป็นอีกตัวช่วยหนึ่ง ที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา การอ่านให้เข้าถึงเด็กในพื้นที่ที่ยังขาด โอกาส เพื่อให้เกิดการอ่านในทุกครอบครัว และสามารถพัฒนาเด็กเพื่อให้เติบโต ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code