การอบรมเรื่อง “การคุกคามทางเพศในการทำงาน : แนวทางการป้องกันและแก้ไข”

featured

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในการทำงาน ขสมก. ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(สร.ขสมก.) และ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร สนับสนุนโดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดการอบรมเรื่อง “การคุกคามทางเพศในการทำงาน : แนวทางการป้องกันและแก้ไข” ขึ้น ณ บ้านแม่น้ำ อำเภออัพวา สมุทรสงคราม

Shares:
QR Code :
QR Code