การสร้างอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


การสร้างอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง thaihealth


จังหวัดนราธิวาส เปิดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ขณะที่จังหวัดนราธิวาส เริ่มโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลแล้ว 2 แห่ง


เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. สำนักสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์สนับสนุนวิชาการเฉพาะประเด็นยาสูบ ร่วมกันจัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามที่ได้ลงนามความร่วมมือ โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี มีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ , ว่าที่ร้อยตรี เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 และนายนัสรอน บินเจ๊ะเลาะ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ร่วมบรรยายฯ โดยมีนายยาลา ไบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ , นายอาหะมะ วายะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ได้ผ่านการถอดบทเรียนในพื้นที่ของตนเองผ่านเครื่องมือในการถอดบทเรียนของ สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับทุนและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และตรงกับความต้องการของพื้นที่มากยิ่งขึ้น


ซึ่งหลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สำนักสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายตำบลสุขภาวะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการขับเคลื่อนเชิงประเด็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ประเด็นการสร้างอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง


โดยในวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมแยกตามประเด็นที่ได้ลงนามความร่วมมือ อาทิ ประเด็นการสร้างอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 16 แห่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเด็นการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 27 แห่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561


นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้เริ่มโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยเริ่มจากวัตถุดิบ อาทิ ผักและเนื้อสัตว์ ที่จะมาประกอบอาหารภายในโรงพยาบาลจะต้องปลอดสารพิษ มีคุณภาพดี และราคามิตรภาพ โดยเป็นวัตถุดิบจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วย ซึ่งหลังจากนี้โครงการอาหารปลอดภัยจะกระจายเข้าสู่โรงพยาบาลในชุมชนด้วย


นายสมพร ใช้บางยาง ในฐานะประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวถึงการปาฐกถา "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในครั้งนี้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะเปรียบเสมือนเป็นฐานของประเทศ หรือฐานของปิรามิต จะต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และอยากให้ทุกคนน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อสังคม ทั้งนี้จะต้องทำความเข้าใจในหลักการ และแปลงไปสู่ความคิดริ่เริมอันจะนำไปสู่การพัฒนาในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code