การร้องเรียนปัญหามลพิษ ปี 52

ในปี พ.ศ. 2552 มีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 394 เรื่อง ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 39.8 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยการดำเนินการที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ มากที่สุด คือ กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

 

กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาจนเป็นที่ยุติได้ 239 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

 

 

 

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาได้แก่ อินเตอร์เน็ตและจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ 21.1 ตามลำดับ (รูปที่ 2)

 

 

จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 71 ของเรื่องร้องเรียนทั้งประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2552

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

Update:22-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ