การยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573

ที่มา: กรมควบคุมโรค


การยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573


นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573”   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย โดยมีทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ให้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในประเทศไทยมีเจตคติที่ว่า ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์สุขอนามัยที่ใช้ในการดำเนินชีวิตปกติ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพได้หลายด้านพร้อมๆ กัน


           ในการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ รวมทั้งหมด 74 คน

Shares:
QR Code :
QR Code