การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของคนไทย

สุขภาพช่องปาก

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 ที่ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของคนไทย” เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบสุขภาพช่องปาก ที่มุ่งเน้นสุขภาพองค์รวม ของประชาชนที่เข้าถึงได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=314940

Shares:
QR Code :
QR Code