การประชุมเชิงปฏิบัติการงานเวทีสานพลังความร่วมมือฯ

featured

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กทม. จัดการประชุมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเวทีสานพลังความร่วมมือ “สุขภาพความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ สู่คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ (กรมควบคุมโรครับเป็นเจ้าภาพหลัก ทำงานร่วมกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน นางอรพิน วิมลภูษิต) โดยมี รมว.สาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม

Shares:
QR Code :
QR Code