การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

featured

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ใน วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและกำรประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code