การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

สถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 ที่ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.) และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการบรรยายหัวข้อ “ผนึกกำลังประชาชนและสังคมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ” ว่า 22 ปี ที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้นักสร้างเสริมสุขภาพจาก ทั้งในและนอกวิชาชีพสุขภาพมาเชื่อมประสานการทำงานเข้าด้วยกัน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพยุคปัจจุบันจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีต้นตอปัญหาจากพฤติกรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น จากการบริโภคบุหรี่ สุรา อาหาร การมีกิจกรรมทางกาย หรือฝุ่น pm 2.5 ฯลฯ ที่จำเป็นต้องแก้ไขสาเหตุตั้งแต่ต้นน้ำเหล่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=330489

Shares:
QR Code :
QR Code