การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5

featured

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5 ขึ้น เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” (Breastfeeding and work : Let’s make it work) เพื่อเชิญชวนภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จ โดยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยูนิเซฟ และ Alive and Thrive ร่วมประชุม

Shares:
QR Code :
QR Code