การประชุมรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566

สุขภาพคนไทย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า รายงานสุขภาพคนไทย 2566 ซึ่งจัดทำโดย สสส. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และภาคีเครือข่ายนักวิชาการ ได้นำเสนอตัวชี้วัด “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ที่ยึดตามยุทธศาสตร์ภายใต้ทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ของ สสส. ที่มีจุดเน้นการทำงานที่เป็นเป้าหมายหลัก 7 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ แอลกอฮอล์และยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุทางถนน สุขภาพจิต มลพิษสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน นโยบาย ยังเป็น บริบทที่ สสส. ให้ความสำคัญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=337815

Shares:
QR Code :
QR Code