การประชุมระดมสมอง ในประเด็น ความปลอดภัยในรถโรงเรียน

featured

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการแผนจัดการความปลอดภัยในเด็ก สสส. และผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ศธ., คณะอนุกรรมการสวัสดิศึกษาในสถานศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(แผนงาน สน.1) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมระดมสมอง ในประเด็น “ความปลอดภัยในรถโรงเรียน” เพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่อง และมีการผลักดันต่อในเชิงนโยบาย ที่ห้องประชุม 321 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code