การประชุมภาคียุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา ครั้งที่ 1

featured

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้เข้าร่วมประชุมภาคียุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง โดยได้นําเสนอโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ วิสัยทัศน์การพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลาแบบพหุภาคี และนวัตกรรมด้านกลไกและกระบวนการพัฒนา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code