การประกาศเจตจำนงการบริหารงานที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563

เมื่อวันพุธที่  24 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ผู้จัดการสุปรีดา อดุลยานนท์  ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สสส. เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สสส. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต อีกทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563การประกาศเจตจำนงการบริหารงานที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563

ที่ผ่านมา สสส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและได้พัฒนาระบบการบริหารกิจการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม เปิดเผย โปร่งใส และปราศจากการทุจริต และมุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านแนวทางดำเนินการใน 3 กระบวนการสำคัญให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ได้แก่ 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2. การสนับสนุนทุน และ 3. การประเมินผล โดยหลักธรรมาภิบาลที่ สสส.ยึดถือปฏิบัติมี 6 ข้อ ได้แก่

1. ด้านการปลอดจากสภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest : COI)

2. ด้านความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Accountability)

3. ด้านความมีส่วนร่วม (Participation)

4. ด้านความโปร่งใส (Transparency)

5. ด้านนิติธรรม (Rule of Law)

6. ด้านความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ