การบังคับใช้กฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่

ที่มา: กรมควบคุมโรค


การบังคับใช้กฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สนามบินดอนเมืองตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ พบนักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้บริการให้การตอบรับและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา


          นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และนิติกรกลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย     สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบังคับใช้กฎหมาย ณ สนามบินดอนเมือง ซึ่งถือเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  โดยมีการจัดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร ทั้งอาคาร 1 (ระหว่างประเทศ) อาคาร 2 (ภายในประเทศ)ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด รวมถึงมีมาตรการในการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสาย และผ่านจอ LED ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรับทราบว่าท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย


          ด้าน ร.อ.ท. สัมพันธ์  ขุทรานนท์  รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง  ยังเน้นย้ำว่า  ทางบริษัท    ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  และจะดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


                 อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบังคับใช้กฎหมายของกรมควบคุมโรค ได้มีการสอบถามข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ณ สนามบินดอนเมือง ต่างเห็นด้วยกับกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและชื่นชมบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ รวมทั้งสนามบินดอนเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้โดยสารไม่ให้ได้รับควันบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code