การจัดจ้างบริษัทเพื่อให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ สำหรับการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21

– ร่าง –
รายละเอียดและข้อกำหนด
(term of reference)
การจัดจ้างบริษัทเพื่อให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่
สำหรับการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทเพื่อให้การบริการด้านการตกแต่งสถานที่ให้มี เหมาะสม ความสวยงาม และเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนสำหรับการประชุมฯ
2. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556
3. สถานที่จัดการประชุม
ศูนย์ประชุมพีช (pattaya exhibition and convention hall-peach) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
4. ขอบเขตการของงานจ้าง
4.1 จัดทำแปลนเพื่อแสดงภาพการตกแต่งสถานที่โดยรอบของสถานที่ประชุม
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่างๆ
4.2 ออกแบบ ติดตั้ง และตกแต่งโครงสร้างคูหาบริเวณสถานที่ประชุม รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ
ให้มีความสวยงาม สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดประชุม
4.3 พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการตกแต่งสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าจ้าง
4.4 ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารงานด้านการตกแต่งสถานที่เป็นไปอย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบของการจัดประชุม
5. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
5.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
5.4 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการจะเชิญให้มาเสนอรายละเอียดของการดำเนินงาน
กำหนดวันเสนองานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
6. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.1 ส่วนที่ 1 (เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
6.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ค) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
6.2 ส่วนที่ 2 (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
6.2.1 ส่งเอกสารประกอบการเสนองานในขนาด a 4 จำนวน 3 ชุด (ควรเป็นเอกสารสี)
โดยมีสาระหลัก ดังนี้
ก) ขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการบริการโสตทัศนูปกรณ์
ข) รายละเอียดใบเสนอราคาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์
ค) ประวัติและผลงานของผู้เสนอราคา
ง) เอกสารแสดงถึงประสบการณ์การบริหารงานทางด้านโสตทัศนูปกรณ์
จ) บริษัทสามารถนำเสนอรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมหากจะทำให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7. ระยะเวลาพิจารณา
7.1 ปิดรับเอกสารประกอบการเข้าร่วมเสนอราคา ใบเสนอราคา ประวัติบริษัท
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556 เท่านั้น
7.2 ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง วันที่ 15 มีนาคม 2556
โดยสามารถดูผลประกาศได้ที่ www.thaihealth.or.th
นำส่งเอกสาร และ / หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ส. ณิญาดา อิ่มเพชร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 ต่อ 2012 โทรสาร 02-343-1551 e-mail [email protected]
หมายเหตุ
  1. การเสนอราคาการดำเนินงาน “การจัดจ้างบริษัทเพื่อให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่สำหรับการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21” ให้เสนอราคาแยกตามบริเวณพื้นที่และตามประเภทการตกแต่ง รวมทั้งมีการกำหนดราคาการให้บริการที่ชัดเจนและครอบคลุม
  2. ผลการตัดสินของ สสส. ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะต้องยอมรับและจะไม่โต้แย้ง คัดค้านการตัดสินของ สสส. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำงานร่วมกับ สสส. โดยก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจาก สสส. ก่อน
  4. สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code