การจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดย สสส. ได้เชิญ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาบรรยายพิเศษให้เจ้ากับเจ้าหน้าที่ สสส. ในหัวข้อ “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 201 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต้องเริ่มที่ “คน” เป็นหลัก โดยต้องปลูกฝังค่านิยมหรือทัศนคติการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถ้าเจ้าหน้าที่มีการทำงานอย่างตรงไปตรงมามีธรรมาภิบาลย่อมที่จะให้สังคมโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วย โดยทั่วไปจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการทุจริตส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องของการให้สินน้ำใจ และการกระทำที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกือบทั้งสิ้น การพูดถึงปัญหาการทุจริตประเด็นแรกที่เราต้องรู้คือสถานการณ์การทุจริต ซึ่งต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ไข และกำหนดผู้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล โดยทั่วไปสาเหตุของการทุจริตมีอยู่ 3 ประการคือ

1. กลไกภาครัฐไม่อยู่ในกรอบธรรมาภิบาล ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริต ส่งผลให้โครงการสร้างหลักของประเทศเกิดความอ่อนแอ ประกอบกับระบบการเลือกตั้งไม่สามารถคัดกรองคนดีเข้าสู่สภาได้ ทำให้คนไม่ดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมือง
2. เกิดการทุจริตในภาครัฐเป็นจำนวนมาก ในการการค้าขายกับรัฐ ถ้าไม่มีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยากที่จะได้งานจากหน่วยงานรัฐ
3. โครงการสร้างทางสังคมมีความอ่อนแอ มีการมอมเมาประชาชนในรูปแบบต่าง เช่น การพนัน ความเชื่อต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

การจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562การจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

การแก้ไขปัญหาการทุจริตต้องดำเนินการทั้ง 2 ส่วนไปพร้อมๆ กันคือการปราบปรามและการป้องกัน โดยการปราบปรามเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่นี้โดยตรง เช่น ป.ป.ช สตง. ป.ป.ท ส่วนการป้องกันเป็นหน้าที่ของทุกคนหรือของทุกส่วนราชการที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ โดยผ่านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคือ เรื่องของบุญคุณนิยม พวกพ้วงนิยม อำนาจนิยม สุขนิยม และคนไม่ดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมือง

สำหรับการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนนั้นทุกคนต้องไม่นิ่งเฉยกับการทุจริต ต้องช่วยกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้การต่อต้านการทุจริตได้ผลอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code