การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ที่มา : หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ thaihealth


แฟ้มภาพ


ก่อนนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะภายในบ้าน สะดวกแก่ผู้เก็บขนและสามารถนำขยะบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได้และง่ายต่อการกำจัด ดังนี้


1.ขยะอินทรีย์  ขยะย่อยสลาย คัดแยกเศษอาหาร  กิ่งไม้  ใบไม้แต่ละชนิด  ใส่ภาชนะที่มีฝาปิด


การนำไปใช้ประโยชน์ : เศษอาหารให้เลี้ยงสัตว์  เศษผักผลไม้หรือเศษอาหารนำไปทำขยะหอมกลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์


2.ขยะรีไซเคิล แยกชนิดที่ขายได้แต่ละประเภทเพื่อสะดวกในการหยิบใช้หรือจำหน่าย


การนำไปใช้ประโยชน์ : รวบรวมกิจกรรมของชุมชน นำมาใช้ซ้ำโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในบ้าน  เช่น ขวดน้ำพลาสติกมาตัดเพื่อปลูกต้นไม้ เป็นต้น


3.ขยะอันตราย (ขยะพิษ) แยกด้วยการนำขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆ โดยการคัดแยกต้องระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่เข้าสู่ร่างกาย


การนำไปใช้ประโยชน์ : ขยะอันตรายบางประเภท เท่านั้นที่นำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง ถ่านชาร์จ เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะขายได้


4.ขยะทั่วไป  ขยะทั่วไปย่อยสลายยาก  แม้จะไม่เป็นพิษ  แต่ไม่คุ้มค่าต่อการนำไปรีไซเคิล  ควรคัดแยกออกมาให้ชัดเจน ทั้งพวกพลาสติกห่ออาหารและถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร


การนำไปใช้ประโยชน์ :  ขยะทั่วไปเป็นขยะประเภทอื่นๆ ที่ย่อยสลายมาก  จึงไม่คุ้มค่า ถ้าจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เช่น พลาสติกห่อลูกอม  ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร

Shares:
QR Code :
QR Code