กสร.มอบโล่ 28 สตรีทำงานดีเด่น

 

กสร.มอบโล่ 28 สตรีทำงานดีเด่น

 

กสร.จัดงานวันสตรีสากล 8 มี.ค. พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น 28 คน กก.ผู้จัดการใหญ่บ.ไปรษณีย์ไทย -กก.ผอ.รพ.บางปะกอก 9 ได้รางวัลนักบริหารดีเด่น ขณะที่”กมลชนก-นิลาวัณย์”คว้ารางวัลศิลปิน-พิธีกรดีเด่น

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ในวันที่ 8 มี.ค.ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ทางกสร.ได้จัดงาน”วันสตรีสากล”ในวันที่ 8 มี.ค.นี้ เวลา 09.00-16.00 น.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด” แรงงานสตรีร่วมใจ ฟื้นฟูประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัล”สตรีทำงานดีเด่น”ประจำปี 2555 จำนวน 28 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม เช่น การเสวนา”แรงงานสตรีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน:หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” นิทรรศการสตรีอาเซียนดีเด่น สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2555 นิทรรศการมุมนมแม่ สาธิตอาชีพอิสระ ฝึกอาชีพ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่นในปีนี้ แยกเป็นประเภทแรกสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีนักบริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพฯ สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ พ.ญ.เจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการรพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ , นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ รองประธานบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด กรุงเทพฯ

สถานประกอบกิจการขนาดกลาง นางมนวิภา ประชัญคดี ประธานกรรมการบริษัทเค พี เซฟตี้ โพรเทคชั่น จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา นางลัดดา อุปลานนท์ กรรมการบริหารบริษัทคูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด กรุงเทพฯ

สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก นางจารินี งามขจรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทปัตตานีคอนกรีต จำกัด จ.ปัตตานี น.ส.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร

ประเภทที่สองสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น นางอารายา แก้วประดับ พนักงานชำนาญงาน 5 องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ นางบุษบา โรจนประดิษฐ พยาบาลอาวุโสธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ ,นางรุ่งอรุณ บุญรอด ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทณรงค์ ซีฟูด จำกัด จ.สมุทรสาคร

สถานประกอกบกิจการขนาดกลาง นางสุชาดา ล่อเฮง หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทพี.เจ.37 พาราวู๊ด จำกัด จ.ยะลา นางศิริวรรณ แสงเลิศศิลปชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบริษัทฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล จำกัด จ.นครปฐม

สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก น.ส.นันทวัน สุกใส เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี และนางบุรีกา เยี่ยมรัมย์ ผู้จัดการแผนกสปา บริษัทอาร์ เอช อาร์ จำกัด จ.นครนายก

ประเภทที่สาม สตรีเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานดีเด่น สาขาที่ปรึกษาแรงงานหญิงดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ น.ส.ระวีวรรณ สืบสายสิริสิน เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ บริษัทยูแทคไทย จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา , น.ส.สุภาพร ทิพย์พินิจ เจ้าหน้าที่บุคคลบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด จ.สมุทรสาคร

สถานประกอบกิจการขนาดกลาง นางรสสุคนธ์ ศรีอ่อน หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและบริการชุมชน รพ.รัตนเวช จ.พิษณุโลก นางวีนา ภัทรอิทธิกุล ที่ปรึกษาแรงงานหญิง บริษัทอดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.ขอนแก่น สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก นางยุพาพร ศรีหาตา หัวหน้าผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย รพ.รักษ์สกล ดิเวลลอบเมนท์ จ.สกลนคร ,นางสุวรรณา กุลวานิชไชยนันท์ เจ้าหน้าที่บุคคลและควบคุมเอกสารบริษัทมินเนอรัล รีซอร์ซเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จ.ระนอง

สาขาครูแนะแนวสตรีดีเด่น ได้แก่ นางชมัยพร อนุวัตรยรรยง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง นางอรทัย โพธิเสถียร ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ

ประเภทที่สี่ สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น แบ่งเป็นภาคเหนือ นางระเบียบ อินทะรังษี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านซาววา จ.น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางตุ้มทอง เผ่ามงคล ผลิตดอกไม้จากรังไหม จ.ร้อยเอ็ด

ภาคกลาง นางประไพ ปทุมสุข ประธานเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ และเลขานุการเครือข่ายOTOP ระดับจังหวัด จ.ชัยนาท ภาคใต้ น.ส.จ๊ะ แคยิหวา ประธานช่างประจำชุมชนบ้านบ่อหิน ศูนย์ช่างประจำชุมชนบ้านบ่อหิน จ.สตูล ประเภทที่ห้า ศิลปินสตรีดีเด่น นางกมลชนก เขมะโยธิน กรุงเทพฯ และประเภทที่หก พิธีกรสตรีดีเด่น น.ส.นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง กรุงเทพฯ

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ ASTV ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ