กสร. ตั้งเป้าปี 62 ยกระดับคุ้มครองแรงงานทั้งระบบ

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


กสร. ตั้งเป้าปี 62 ยกระดับคุ้มครองแรงงานทั้งระบบ  thaihealth


แฟ้มภาพ


กสร. ตั้งเป้าปี 62 ยกระดับคุ้มครองแรงงานทั้งระบบ 6 ด้าน แก้ปัญหาใช้แรงงานบังคับ-ขจัดใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15 ปี พร้อมจับมือสำนักงานสถิติฯ สำรวจสถานการณ์เด็กทำงานในไทยครั้งแรก


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินงานของกสร. ในปีงบประมาณ 2562 ว่า กสร.จะขับเคลื่อนงานสอดรับนโยบายของพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ทั้งนี้กสร. เสมือนเป็นรั้วของตลาดแรงงาน โดยจะดำเนินการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิปะโยชน์อย่างเหมาะสมตามกฎหมายระบุไว้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แรงงาน อย่างไรก็ตามในปี 62 เราตั้งเป้าการทำงาน โดยกำหนดนโยบายที่สำคัญใน 6 ด้าน คือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2. ขจัดการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี


โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยได้รับประเมินจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในรายงาน TIP Report ในระดับ Tier 2 หรือเลื่อนขึ้นเป็นระดับ Tier 1 และได้รับการประเมินจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ในรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปี 2561 อยู่ในระดับความสำเร็จสูงสุด (Significant Advancement) เท่ากับปี 2560 และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายหมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 นอกระบบ นอกจากนี้กสร. ได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กทำงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐาน โดยจะแล้วเสร็จในเดือนก.พ. 2562 จากนั้นจะนำข้อมูล ที่ได้ไปจัดทำแผนปฏิบัติการในการคุ้มครองแรงงานเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


นายวิวัฒน์ กล่าวว่า 3. Safety Thailand จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตามกลไกประชารัฐ สร้างการรับรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าลดอุบัติเหตุ 2.46 ต่อ 1000 คน 4.คุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากที่สุด รวมถึงผลักผลักดันให้คนกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบ 5.สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ กำกับดูแลให้นายจ้างปฏิบัติต่อแรงงานกลุ่มนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้าง เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกิจการกลุ่มเสี่ยง

Shares:
QR Code :
QR Code