กศน.เผย ผลสำรวจเด็กนอกระบบ

ที่มา :  เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ


กศน.เผย ผลสำรวจเด็กนอกระบบ  thaihealth


แฟ้มภาพ


กศน.เผยผลสำรวจเด็กนอกระบบ พบเด็กไม่ได้เรียน กว่า 9.5 หมื่นคน


นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า กศน. ดำเนินการสำรวจ ผลการสำรวจข้อมูลตามโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายนำประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3-18 ปี เข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งยังมอบหมายสำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ นำรูปแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มาพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและบริบทของพื้นที่ โดยเน้นการบูรณาการภารกิจร่วมกัน สร้างความร่วมมือและรับรู้ร่วมกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลโดยส่งต่อข้อมูลจากส่วนกลางให้สถานศึกษา จำแนกข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ส่งต่อข้อมูลผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามหาตัวตนของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อหาสาเหตุและความต้องการในการเรียนรู้ และจัดหาที่เรียนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา จนจบการศึกษา โดยมีการกำกับติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) และทีมงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมและสรุปรายงานผลการสำรวจดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การวางแผนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


“ศกพ.ได้รวบรวมและสรุปรายงานผลการสำรวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาล่าสุดเพื่อรายงานต่อสาธารณชน จากยอดประชากรวัยเรียนในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด ข้อมูล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำรวจกลุ่มเป้าหมายได้ร้อยละ 76.30 โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัด 41 แห่งดำเนินการครบถ้วน 100% ส่วนจังหวัดที่เหลือ ยังขาดข้อมูลบางส่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ยากลำบาก ซึ่งทุกจังหวัดกำลังเร่งดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้”นายศรีชัย กล่าว


นายศรีชัย กล่าวต่อว่า จากการสำรวจในครั้งนี้ แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าเรียนหรือจำหน่ายออกจากฐานข้อมูล และกลุ่มที่กำลังดำเนินการ โดยกลุ่มที่เข้าเรียนหรือจำหน่ายออกจากฐานข้อมูล ยังแบ่งย่อยออกเป็น กลุ่มที่เข้าเรียนทั้งในและต่างประเทศแล้ว กลุ่มที่จบการศึกษาระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่าไปแล้ว กลุ่มที่จบการศึกษาระดับชั้นม.3 แล้ว และกลุ่มที่ไม่มีตัวตน/ตาย สำหรับกลุ่มที่กำลังดำเนินการ ได้แบ่งประเภทออกเป็น กลุ่มเด็กพิการ จำนวน 24,331 คน เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน จำนวน 95,473 คน และกลุ่มเด็กที่ออกกลางคัน จำนวน 81,904 คน ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้ จะนำไปสู่การส่งต่อในเรื่องของการจัดและให้บริการทางการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code